Page 4 - Buku Program Latihan INSPEN 2019
P. 4

Cetakan Pertama 2018


    Program Latihan INSPEN 2019 © 2018 Institut Penilaian Negara

    Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
    daripada terbitan ini sama ada ilustrasi atau isi kandungannya dalam apa juga
    bentuk dan dengan cara apa jua cara sama ada secara elektronik, fotokopi,
    mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada
    pemilik hakcipta terlebih dahulu.


    Editor           : Fardilla binti Mohd Sidek
    Pruf            : Mohd Zamri bin Awang
    Seni grafik & reka bentuk  : Norafni Juliana binti Mahmud
    Muka taip          : Arial
    Saiz muka taip       : 10 point    Dicetak oleh:

    Unit Percetakan dan Media
    Institut Penilaian Negara (INSPEN)
    Persiaran INSPEN
    43000 Kajang
    Selangor Darul Ehsan    iv   Prog ram L at i han INSPEN 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9